ČÍSLOVKY

1. Základní

1 eins, ein 11 elf 21 einundzwanzig 101
2 zwei 12 zwölf 22 zweiundzwanzig hundert(und)eins
3 drei 13 dreizehn 30 dreißig 200
4 vier 14 vierzehn 40 vierzig zweihundert
5 fünf 15 fünfzehn 50 fünfzig 1 000
6 sechs 16 sechzehn 60 sechzig tausend
7 sieben 17 siebzehn 70 siebzig 1 000 000
8 acht 18 achtzehn 80 achtzig eine Million
9 neun 19 neunzehn 90 neunzig 1 000 000 000
10 zehn 20 zwanzig 100 hundert eine Milliarde

2. Řadové

1. r,e,s erste 11. elfte 21. einundzwanzigste
2. zweite 12. zwölfte 22. zweiundzwanzigste
3. dritte 13. dreizehnte 30. dreißigste
4. vierte 14. vierzehnte 40. vierzigste
5. fünfte 15. fünfzehnte 50. fünfzigste
6. sechste 16. sechzehnte 60. sechzigste
7. siebente,siebte 17. siebzehnte 70. siebzigste
8. achte 18. achtzehnte 80. achtzigste
9. neunte 19. neunzehnte 90. neunzigste
10. zehnte 20. zwanzigste 100. hundertste

2.1. Letopočty, hodiny, stránky atd. označujeme v němčině číslovkami základními. Der Zug kommt nach drei Uhr. Vlak přijíždí po třetí hodině.

3. Druhové

Einerlei jednaký, zweirlei dvojí, dreierlei trojí atd.
Tyto číslovky jsou nesklonné, např.: auf dreierlei Art und Weise trojím způsobem.

4. Násobné

Einfach jednoduchý, zweifach, doppelt dvojitý, hundertfach stonásobný, veilfätlig mnohonásobný.
Nesklonná číselná příslovce:
Einmal jednou, zweimal dvakrát, dreimal třikrát.
Das erstemal po prvé, das zweitemal po druhé, das drittemal po třetí. Nebo též zum erstemal, zum zweitemal
erstens za prvé, zweitens za druhé.

5. Podílné

Tvoří se příslovcem je a základní číslovkou: Sie bekommen je zwei Stücke. Dostanou po dvou kouscích.

6. Zlomky

Tvoří se z řadových číslovek zakončených na l: Ein Drittel, ein Viertel, ein Hundertstel, ein Tausendstel.
halb půl, anderthalb jeden a půl, zweieinhalb dva a půl.
die Hälfte polovina.

7. Poznámky
7.1. Označení číslic: die Eins jednička, die Zehen desítka
7.2. Desetinná čísla: 5.63 fünf Komma sechs drei
7.3. Skloňování číslovek řadových a násobných: Skloňují se jako přídavná jména: am ersten Mai
7.4. Skloňování číslovek základních: Úplné skloňování má jen číslovka ein - ve spojení s podst. jm. se skloňuje jako člen neurčitý. Stojí-li samostatně, jako příd. jm. Číslovky zwei, drei se skloňují jen ve druhém pádě, nepředchází-li člen nebo zájmeno: die Erlebnisse zweier Freunde, ale die Erlebnisse seiner zwei Freunde a obvykle i ve třetím pádě: Er kriecht auf allen vieren (Leze po všech čtyřech).
7.5. Číslovky die Million a die Milliarde se skloňují jako podstatná jména.