MODÁLNÍ (ZPŮSOBOVÁ) SLOVESA

Modální slovesa se odlišují od ostatních sloves tím, že zpravidla vyjadřují různé významové odstíny sloves "nosných" a blíže určují jejich vztah k podmětu. Jsou to slovesa v němčině velmi frekventovaná a množina jejich významů se zcela nekryje s českými ekvivalenty.

dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen

1. Sloveso dürfen vyjadřuje:

1.1. Možnost závislou na povolení: Darf ich hier rauchen?
1.2. Výzvu, výstrahu, zákaz: Du darfst nicht in die Stadt fahren!
1.3. Subjektivní názor: Das dürfte ihm so geschehen. (Tak se mu
to asi stalo.)

2. Sloveso können vyjadřuje:
2.1. Reálnou skutečnost: Er kann das wirklich nicht schaffen. (To on skutečně nezvládne.
2.2. Podmíněnou možnost: Das kann ich nicht glauben. (Tomu nemohu uvěřit.)
2.3. Schopnost, dovednost, zdatnost: Er kann Klavier spielen. (Dovede hrát na klavír.)
2.4. Objektivní předpoklad: Er kann recht haben. (Nejspíš má pravdu.)

3. Sloveso mögen vyjadřuje:
3.1. Sklon, zájem, zálibu, náklonnost: Das Essen mag ich nicht. (Tohle jídlo nemám rád.)
3.2. Dohad, předpoklad: Wer mag ihm das gesagt haben? (Kdo mu to asi řekl?)
4.2. Přání: Möchte er 100 Jahre alt sein. (Kéž se dožije sta let.)
4.3. Přípustku, konstatování: Mag ich machen, was ich will, sie will nichts von mir wissen. (Ať dělám, co dělám, nechce mě znát.)

5. Sloveso müssen vyjadřuje:
5.1. Nutnost, nezbytí: Ich muß darüber lachen. (Musím se tomu smát).
5.2. Mravní pohnutku: Ich muß mir gestehen, daß ich dumm bin. (Musím si přiznat, že jsem hloupý.)
5.3. Připomínku, domluvu, upozornění: Du mußt dich nicht gleich gekränkt fühlen. (Nemusíš se hned urážet.)
5.4. Odůvodněný nebo neodůvodněný předpoklad: Sie müssen wohl froh sein. (To Vás určitě těší.) Da müßte ich auf den Kopf gefallen sein. (To bych musel být padlý na hlavu.)

6. Sloveso sollen vyjadřuje:
6.1. Povinnost, úkol: Du sollst das mitbringen. Vezmi to s sebou.
6.2. Mravní příkaz: Du sollst nicht stehlen. (Nepokradeš.)
6.3. Přenesený názor, cizí mínění: Er soll das gesagt haben. (Prý to řekl on.)
6.4. Eventuální možnost, podmíněnou nutnost: Sollte es regnen, bleibt zu Hause. (Bude-li pršet, zůstaňte doma.)
6.5. Pochybnost: Sollte ich mich irren? Že bych se snad mýlil?

7. Sloveso wollen vyjadřuje:
7.1. Projev vůle, přesvědčení, záměr: Das will ich nicht behaupten. (To bych nechtěl tvrdit.)
7.2. Předpokládanou nutnost, cíl: Wir wollen sehen. Uvidíme. Es scheint schön werden zu wollen. (Zdá se, že přece jen bude hezky.)
7.3. Zdvořilé vyzvání: Wollen wir gehen. Pojďme.
7.4. Zdůrazněné přání, příkaz: Willst endlich zu mir kommen! (Přijdeš už konečně za mnou!)
7.5. Tvrzení jiné osoby, jenž vzbuzuje pochybnost: Er will das nicht gesagt haben. (Tvrdí, že to neřekl.)

8. Jako "nepravé" způsobové sloveso se používá i sloveso lassen, které vyjadřuje:
8.1. Povolení, nepřekážení: Laß ihn reden! Nechť promluví!
8.2. Záměr, doporučení: Er wird sich untersuchen lassen. Dá se vyšetřit.
8.3. Způsobit nějakou činnost: Dann läßt man die Turbinen drehen. Potom se spustí turbíny.
8.4. Zmírnění rozkazu, příkazu: Laßt uns jetzt keine Zeit verlieren. Teď už neztrácejme čas.
8.5. Působení, vliv: Der Erfolg ließ ihn froh werden. Úspěch ho naplnil radostí.