NĚMECKÝ HLÁSKOVÝ SYSTÉM

1.) samohlásky (Vokale)
a, ä, e, i, o, ö, u, ü - počet 8

2.) dvojhlásky (Doppelvokale)
ei (ai), au, eu (äu) - počet 3

3.) souhlásky (Konsonante)

a) retné: p, b, m
b) zuboretné f, v, w
c) zubné t, d, n
d) zubodásňové s, ß, l
e) předopatrové sch, j, y
f) zadopatrové k, g, ng, ch
g) hrdelné h, r

PRAVOPIS A VÝSLOVNOST NĚMECKÝCH SOUHLÁSEK (ROZDÍLY OPROTI ČEŠTINĚ)

pravopis výslovnost příklady

chs v kmen. slabice ks sechs, wachsen
ck jen po krátké samoh. k backen, Stock
d,t,n před i se neměkčí d,t,n dir, nichts
h po samohlásce se nečte - froh, gehen, ziehen
(vyjímka: Ahorn, Uhu, oho)
ng jediná souhláska ? fangen, Stange
qu kv bequem, Quelle
s na počátku slov z/s sagen, Sonne, Suppe
s uvnitř slova mezi samo-
hláskami a r,l,m,n z lesen, Rose, unser
ss mezi samohl., po krátké s Gasse, messen
ß s Straße, Fluß
sch š schon, waschen, Fisch
sp na počátku kmene šp spät, Bei-spiel
st na počátku kmene št still, Blei-stift
tsch č deutsch, tschechisch
tz místo zdvojeného zz c jetzt, Satz, Spitze
v f Vater, Volk, von
w v Wasser, wohnen
z c Artzt, Holz, ziehen

NĚMECKÁ ABECEDA:
a,b,c,d,e,f,g,h,i,jot,k,l,m,n,o.p.q.r.s,ß,t,u,fau,vé,x,y,cet
v češtině j - v w z