PŘÍSLOVCE

1. DRUHY PŘÍSLOVCŮ

1.1. Příslovce místa
odpovídají na otázku wo? kde wohin? kam woher? odkud
Nejdůležitější příslovce:
da tu links vlevo irgendwo někde
hier zde rechts vpravo nirgends nikde
dort tam außen vně fort pryč
unten dole innen uvnitř weg pryč
oben nahoře draußen venku vorwärts dopředu
vorn vpředu drinnen vevnitř zurück zpět
hinten vzadu überall všude rückwärts dozadu

Příslovce složené:
nach links doleva von oben herab seshora von daher odtamtud
nach unten dolů von unten her zespodu von drüben "

Příslovce typu her, hin:
Příslovce her se používá k označení směru k mluvčímu, hin od mluvčího. Pro přesnější označení se tyto příslovce sdružují do dvojic:
herauf(kommen) (přijít sem)nahoru
herunter(kommen) (přijít sem)dolů
herein(kommen) (přijít sem)dovnitř
heraus(kommen) (přijít sem)ven
herüber(kommen) (přijít sem)na druhou stranu

herauf(gehen) (jít tam)nahoru
herunter(gehen) (jít tam)dolů
herein(gehen) (jít tam)dovnitř
heraus(gehen) (jít tam)ven
herüber(gehen) (jít tam)na druhou stranu

1.2. Příslovce času
odpovídají na otázku wann? kdy, seit wann? od kdy, bis wann? do kdy, wie lange? jak dlouho, wie oft? jak často.
Nejdůležitější příslovce:
da tu nachher potom morgen zítra stets stále
jetzt nyní damals tehdy gestern včera täglich denně
nun nyní einst kdysi früh ráno jährlich ročně
soeben právě einmal jednou nachmittag odpoledne nie nikdy
schon již erst teprve vormittag dopoledne oft často
bald brzy längst dávno bisher dosud selten zřídka
dann potom heute dnes immer vždy wieder zase

Příslovce složené:
von nun an od nynějška seit jeher odjakživa
bis morgen do zítřka nie mehr už nikdy
morgen früh zítra ráno dann und wann občas
von heute an ode dneška ab und zu občas

1.3. Příslovce způsobu
odpovídají na otázku wie? jak, in welcher Weise? jakým způsobem.

Nejdůležitější příslovce:
so tak zu příliš äußerst krajně
anders jinak fast skoro durchaus ve skrze
sehr velmi beinahe téměř besonders zvláště
wenig málo kaum sotva vielleicht snad
ein wenig trochu ganz zcela ungefähr přibližně
genug dost völlig úplně zusammen dohromady
ziemlich do jisté míry höchst nejvýš vergebens marně
ausnahmsweise vyjímečně umsonst nadarmo richtig správně
wahrlich zajisté gewiß ovšem freilich zajisté
jedenfalls v každém případě keinesfalls v žádném případě

Příslovce složené:
durch und durch skrz na skrz
ganz und gar úplně

1.4. Příslovce příčiny
odpovídají na otázku warum? weshalb? weswegen? proč, wozu? k čemu.
Nejdůležitější příslovce:
darum proto daher od tud trotzdem přesto
deswegen " somit tudíž
deshalb " folglich "

2. STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ
Příslovcem může být každé přídavné jméno v nesklonném tvaru: stark - silný i silně; tyto příslovce lze stupňovat
Platnost příslovcí mívá i neskloňovaný tvar příčestí přítomného činného: weinend - plačly, stillschweigend - mlčky; tato příslovce nelze stupňovat

I. stupeň II. stupeň III stupeň
pravidelně
schnell schneller am schnellsten - rychle
oft öfter am öftesten - často
nepravidelně
gut (dobře) besser (lépe) am besten (nejlépe)
viel (mnoho) mehr (více) am meisten (nejvíce)
wenig (málo) weniger/minder am wenigsten/zum mindesten
gern (rád) lieber (raději) am liebsten (nejraději)
bald (brzy) eher (dříve) am ehesten (nejdříve)

2.1. III. stupeň může nabývat i jiných tvarů:
koncovka -stens: nächstens příště, wenigstens alespoň, mindestens nejméně, höchstens nanejvýš, spätestens nejpozději, bestens nejlépe.
koncovka -st: höflichst co nejzdvořileji, schleunigst co nejrychleji, höchst nejvýš, meist většinou, möglichst co možná.
S předložkami aufs, im, zum: aufs strengste co nejpřísněji, im mindesten ani v nejmenším.