PŘEDLOŽKY

1. Rozdělení předložek pádových spojení

1.1.Předložky s 2. pádem
anstatt místo laut podle unweit nedaleko
diesseits na této straně oberhalb nad während během
jenseits na druhé straně trotz přes wegen kvůli
kraft podle (litery) unterhalb pod innerhalb uvnitř
außerhalb mimo seitens ze strany betreffs ohledně
mittels pomocí inmitten uprostřed infolge kvůli
um - willen kvůli ungeachtet nehledě halber pro
statt místo

1.2.Předložky s 3. pádem
aus z gegenüber naproti samt i s, včetně
außer kromě dank díky seit od (časově)
bei při, u mit s von od, z, s, o
binnen během nach do, po nebst spolu s
entgegen proti nächst vedle, po zu k

1.3.Předložky s 4. pádem
durch skrz ohne bez gegen proti
für pro, za wider proti um kolem, za, o, v

1.4.Předložky se 3. a 4. pádem

se 3. pádem na otázku kde se 4. pádem na otázku kam
an der Wand - na zdi an die Wand - na zeď
auf dem Tisch - na stole auf den Tisch - na stůl
hinter dem Schrank - za skříní hinter den Schrank - za skříň
in der Schule - ve škole in die Schule - do školy
neben mir - vedle mě neben mich - vedle mě
über dem Tisch - nad stolem über den Tisch - nad stůl
unter dem Bett - pod postelí unter das Bett - pod postel
vor dem Hause - před domem vor das Hause - před dům
zwischen den Fenster - mezi okny zwischen die Fenster - mezi okna
1.4.1. V některých případech se připouštějí použití obou pádů ve stejném významu:
den Schmuck im (in den) Schrank einschließen - uzavřít šperk do skříně
sich auf dem (auf den) Stuhl niederlassen - posadit se na židli
sich hinter dem (hinters) Haus verstecken - schovat se za dům

2. Rozvíjející poznámky

2.1. Význam německých předložek se zcela nekryje s významem českým. Rovněž pádové spojení bývá jiné než v češtině.
2.2. Předložky stojí zpravidla před vztažným podst. jm. nebo zájmenem. Jen některé předložky se umísťují za podst. jm.: guten Einvernehmens halber (pro dobrou shodu) nebo za zájmeno: dir zuliebe (jen kvůli tobě). Některé předložky mohou zaujímat obojí postavení: meiner Meinung nach / nach meiner Meinung (podle mého názoru).
2.3. Časté jsou i předložky složené ze dvou slov: um des Gottes willen (pro Boha), von Jugend auf (od mládí), von diesem Standpunkt aus (z tohoto stanoviska).
2.4. Časté jsou i kombinace předložek s příslovci: durch den Wald
hindurch (přes les, lesem), um den Garten herum (kolem zahrady).

2.5. Splývání předložek se členem:
an dem am zu der zur an das ans unter das unters
bei dem beim auf das aufs vor das vors
in dem im hinter das hinters durch das durchs
von dem vom in das ins für das fürs
zu dem zum über das übers um das ums
Člen s předložkou nesplývá, je-li na něj kladen důraz nebo je-li použit ve smyslu ukazovacího zájmene.

2.6. Předložky často slouží k jednoznačnějšímu vyjádření, než pouhé pádové spojení: Er schreibt an den Freund (Er schreibt dem Freund)
2.7. Předložka von se používá k vyjádření 2. pádu v případě, že je to buď přesnější nebo jedině možné: der Verfasser von Gedichten, das Bild von Dürer.
2.8. Předložky mohou být zesíleny příslovci: mit dem Freund zusammen, draußen vor dem Tor
2.9. V němčině se dosud používá některých předložek převzatých z franštiny a latiny, jenž je lépe nahrazovat německými tvary:
á (franc. zu): 5 Stück á 10 Pfannig (5 kusů po 10 fenicích)
per (lat. durch): per Bahn (drahou)
pro (lat. für): 10 Pfennig pro Stück (10 feniků za kus)
via (lat. auf dem Wege): via Triest (přes Triest)