PŘEDPONY ODLUČITELNÉ

Jsou předpony přízvučné. V jednoduchých určitých slovesných tvarech (v čase přítomném, pretéritu a v rozkazovacím způsobu) jsou kladeny na konec věty. V infinitivu zůstavají buď těsně před základním tvarem nebo se mezi ně vkládá další předložka zu.

Příklad: Ich muß zurückkommen // Der Artz verbot mir auszugehen.

V příčestí minulém se mezi ně vkládá předpona ge.
Příklad: Wann ist sie zurückgekommen?

Některá slovesa mohou mít i více předpon, často první odlučitelnou a druhou neodlučitelnou: ausverkaufen, vorbereiten.

1.3. PŘEDPONY NĚKDY ODLUČITELNÉ A NĚKDY NEODLUČITELNÉ

Odlučitelnost předpon: durch, über, um, unter, wieder je podmíněna významem příslušného slovesa.

Příklady:
slovesný tvar předpona odlučitelná předpona neodlučitelná
durchbrechen probořit se, propadnout probořit
durchschauen prohlédnou (práci) prohlédnout (lež)
überlaufen přeběhnout (k nepříteli) přejít (mlčením)
übertreiben hnát přes přehánět
umschreiben přepsat (úlohu) vyjádřit jinak (opsat)
umstellen přestavět obklíčit
umziehen přestěhovat se vroubit
unterhalten držet pod bavit se
wiederholen opět přinést opakovat