PSANÍ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN, POŘÁDEK SLOV VE VĚTE

1. psaní velkých písmen
1.1. Všechna podstatná jména a slova zpodstatnělá, včetně zpodstatnělých příčestí minulých a infinitivů, např.: der Kranke, etwas Neues, der Gelehrte, das Lesen, beim Schreiben
1.2. Přídavná jména odvozená od jmen místních s koncovkou -er: Prager Schinken, Dresdner Bahnhof
1.3. Přídavná jména a číslovky, které jsou součástí názvů: die Deutsche Demokratische Republik, der Siebzehnte November 1989
1.4. Osobní zájmeno Sie a přivlstňovací zájmeno Ihr při zdvořilém oslovení, zdvořilá oslovení Du, Dein se píší s velkým písmenem eventuelně jen v korespondenci
1.5. S malým počátečním písmenem se píší podstatná jména, která již nabyla platnosti jiných slovních druhů, např.: laut Erlaß, abends, das ist schade, es tut mir leid

2. slovosled ve větě hlavní
Na rozdíl od češtiny má němčina pevný slovosled. Při tvorbě vět může nastat několik základních případů, zvláště jedná-li se o věty oznamovací (indikativ) nebo tázací (interogativ):

-2.1. Věta oznamovací v níž jsou všechny větné členy významově rovnocenné

podmět + přísudek (určité sloveso) + rozvíjející větné členy

ich bin heute zu Hause

-2.2. Věta oznamovací, v níž je kladen důraz na nějaký větný člen.

zdůrazněný větný člen + přísudek + podmět + další větné členy

Heute bin ich zu Hause

- 2.3. Věta tázací, při zjišťovací otázce

přísudek + podmět + rozvíjející větné členy

Bist du heute zu Hause?

- 2.4. Věta tázací, při doplňovací otázce

tázací slovo + přísudek + podmět + další větné členy

Wann bist du heute zu Hause?