S K L A D B A - VĚTA JEDNODUCHÁ

1. Věta jednoduchá
se ve většině případů skládá z vyjádřené základní skladebné dvojice, podmětu a přísudku, a rozvíjejících větných členů: Wir reisen nach Prag.
Nejkratší kompletní věty sestávají z jednoho členu:
a) Jednoduché rozkazovací věty: Sprich! Komm!
b) Ustálená slovní spojení: Danke. Bitte.
c) Jednotlivá slova (většinou citoslovce): Wunderbar. Fertig?

1.1. Podmět (Das Subjekt)
je na rozdíl od češtiny a uvedených příkladů vždy vyjádřen. Zamlčený podmět v češtině se v němčině vyjadřuje následujícími způsoby:
a) Podmětem je zamlčené (v češtině) osobní zájmeno, v němčině musí být vyjádřeno: Wir sind zum Besuch gegangen.
b) Podmět je vyjádřen neurčitým zájmenem tam, kde jsou v češtině převážně jednočlenné věty: Es regnet. Es hat geläutet.
c) Podmět je vyjádřen neosobní existenční vazbou es gibt: Es gibt hier nichts zu sehen. (Není tu nic k vidění.) Das gibt es nicht. (To neexistuje.)
d) Podmět je vyjádřen neurčitým zájmenem man: Man ist immer dabei. (Jsme vždy při tom.) Wie sagt man das? (Jak se to řekne.)

Neurčité zájmeno es lze vynechat v těchto případech:
a) V trpném rodě v tázací větě nebo v oznamovací větě při nepřímém pořádku slov: Wo wird heute getanzt? (Kde se dnes tančí?) Heute wird nicht gespielt. (Dnes se nehraje.)
b) Po větách podmětných: Ob er recht hat, ist nicht bewiesen. (Není prokázáno, zda má pravdu.)
c) Ve vazbách s některými slovesy: Mich hungert. Mich dürstet. Mich friert. Mir graut. (Děsím se.)

2.2. Přísudek (Das Prädikat)
2.2.1. Přísudek slovesný: Mein Bruder ist gekommen.
2.2.2. Přísudek jmenný: Sein Werk ist lebendig. (přídavné jméno)
Er ist mein Freund. (podstatné jméno.)

2.3. Přívlastek (Die prädikative Ergänzung)
Na rozdíl od češtiny se v němčině (hlavně v předválečné literatuře) bohatě rozvíjí shodný přívlastek: Die mit der Bahn in unsere Stadt eingetroffenen Wissenschaftler. (Vědci, kteří do našeho města přijeli drahou.)

2.4. Předmět (Das Objekt)
Některá německá slovesa vyžadují předmět v jiném pádě než v češtině.

2.4.1. nejdůležitější slovesa s vazbou na prostý 4. pád:
2.4.1.1. slovesa odvozená příponami be-, er-, ver- :
beachten, beantworten, beanspruchen, behandeln, befolgen, begehen, benutzen, berüren, besprechen, betreten, bezweifeln, ergreifen, erobern, erreichen, erklommen, ersteigen, verachten, verdanken, verfehlen, verhindern, vermeiden, verstehen, ...
Příklady: eine Frage beantworten (odpovídat na otázku / zodpovědět otázku), das Ziel erreichen (dosáhnout cile)
2.4.1.2. 4.pád vyžaduje často i odlučitelná předpona an- :
anbelangen, ansehen, angreifen, anrufen, anrühren, antasten, ...
Příklady: was mich anbelangt (co se mě týče), einen Film ansehen (dívat se na film)
2.4.1.3. slovesa vyjadřující pohyb nějakým předmětem (v češtině 7. pád): bewegen, drehen, rollen, treten, schleudern, werfen ...
Příklady: die Kurbel drehen (točit klikou)
2.4.1.4. jiná důležitá slovesa:
abholen, abwarten, fortsetzen, fragen, fürchten, gestehen, heiraten, holen, lernen, meiden, mißbrauchen, ...
Příklady: das Spiel fortsetzen (pokračovat ve hře), den Freund holen (dojít pro přítele)

2.4.2. nejdůležitější slovesa s vazbou na prostý 3. pád
2.4.2.1. většina sloves odvozených předponou ent- a vyjadřujících "ztrátu" něčeho: entfallen, entgleiten, entsagen, entspringen, entlaufen, ...
Příklad: den Händen entgleiten (vypadnout z rukou)
2.4.2.2. mnohá slovesa oddvozená předponami nach-, zu- :
nachgehen, nachkommen, nachlaufen, nachrufen, zufahren, zuhören, zulachen, zurufen, zusehen, ...
Příklady: dem Läufer nachrufen (volat za bežcem), einer Frau zulachen (usmát se na ženu)
2.4.2.3. jiná důležitá slovesa:
anschließen, beitreten, gegenüberstehen, vorziehen, begegnen, folgen, gehorchen, ...
Příklady: die Liebe der Arbeit vorziehen (dávat přednost lásce před prací), einer Organisation beitreten (vstoupit do oraganizace), folge mir (následuj mě)
2.4.2.4. u některých neosobních sloves vztažených k určité osobě:
es ahnt mir (tuším), es graut mir (hrozím se), es schwindelt ihm (točí se mu hlava)

2.4.3. nejdůležitější slovesa s vazbou na prostý 2. pád
2.4.3.1. Vazba s 2. pádem se dosud udržela u několika zvratných sloves:
sich bedienen, sich besinnen, sich erfreuen, sich erwähren, sich entledigen, sich rümen, ...
Příklady: sich bester Gesundheit erfreuen (těšit se nejlepšímu zdraví), er bediente sich dieser Wendung (použil tento obrat)
2.4.3.2. při odlišení dvou předmětů. z nichž je jeden ve 4. pádě.
jemanden eines Diebstahl anklagen, jemanden aller Hoffnungen berauben, ...

2.4.4. Předmět s ustálenou předložkovou vazbou se 4. pádem

an denken, sich errinern, glauben, schreiben, sich wenden, ... Příklady: an die Geliebte denken, an einen Freund schreiben

auf sich auf etwas berufen, beziehen, sich freuen, hoffen,
vertrauen, verzichten, warten, sich stützen,...
Příklady: er freut sich auf die Ferien, auf jemanden warten

für danken, fürchten, sich interessieren, kämpfen, sorgen, ...
Příklady: für das Geschenk danken, sich für die Kunst interessiern, für den Sieg kämpfen

über sich ärgern, sich beschweren, entscheiden, nachdenken,
lachen, sprechen, siegen, spotten, wachen, sich wundern, sich freuen, ... Příklady: sich über das Unrecht beschweren, über ein Hobby sprechen, sich über den Verlust wundern

um bemühen, bewerben, um etwas beneiden, bitten, sich kümmern,
Příklady: er bemüht sich um den Erfolg, um den Rat bitten

2.4.5. Předmět s ustálenou předložkovou vazbou se 3. pádem

an arbeiten, hindern, leiden, teilnehmen, ...
Příklady: an einer Krankheit leiden, an einem Wettbewerb teilnehmen, an einem Projekt arbeiten

auf beruhen, bestehen, ...
Příklady: auf einer Idee beruhen, auf diese Forderung bestehen

nach sich erkundigen, sich sehnen, streben, trachten, ...
Příklady: sich nach den Neuigkeiten erkundigen, sich nach der Heimat sehnen

unter vorstellen, verstehen, leiden, ....
Příklady: unter einem Begriff etwas verstehen, unter der Einsamkeit leiden

von abhängen, befreien, sich erholen, erzählen, sich verabschieden, sich überzeugen, ...
Příklady: von den Drogen abhängen, sich von der Krankheit erholen, sich von unserer Freundin verabschieden

vor erschrecken, sich fürchten, sich hüten, sich schützen, ...
Příklady: vor der Gefahr erschrecken, sich vor der Ansteckung schützen

2.5. Příslovečné určení (die Adverbialbestimmung)

Němčina podobně jako čeština rozlišuje příslovečné určení místa (Lokalbestimmung), času (Temporalbestimmung), způsobu (Modalbestimmung) a příčiny (Kausalbestimmung).
Příslovečným určením může být:
2.5.1. Příslovce: Ich bleibe hier, Ich freue mich sehr
2.5.2. Druhý nebo čtvrtý pád podstatného jména: Wir spielen den ganzen Tag, der Junge ist 12 Jahre alt
2.5.3. Předložková slovní skupina: Er schrieb von dort
2.5.4. Přídavné jméno: Die Kinder singen laut
2.5.5. Slovesný infinitiv nebo infinitivní vazba: Er litt, ohne zu klagen, wir arbeiten, um Geld zu verdienen
2.5.6. Příčestí přítomné činné: Er kam nach Hause, vor Freude jubelnd