SLOVESNÉ PŘEDPONY NEODLUČITELNÉ

1. Němčina rozlišuje slovesné předpony neodlučitelné a odlučitelné, některé předpony jsou dílem odlučitelně a dílem neodlučitelné.

1.1 PŘEDPONY NEODLUČITELNÉ
jsou nepřízvučné a se slovesem splývají za všech okolností. Jejich připojením dostává sloveso většinou zcela jiný význam.

be
je vedlejší formou předložky bei. Základní význam je něčím opatřit. Odvozeniny ze slovesných tvarů: bedrohen, bekleben, bestehen, z podstatných jmen: bedecken, bekleiden, befürchten, z přídavných jmen: beengen, befähigen, beschönigen. Be umožňuje přímé odvozování z jednoduchých a složených podstatných jmen: betiteln, betonen, beeindrucken, beienflußen, často také stojí ve spojení s příponou -igen: berücksichtigen, bevollmächtigen. Be lze spojovat jak se slovesy tranzitivními (vyžadujícími většinou předmět v akuzativu): bedrohen, belauschen, bekämpfen, tak i s netranzitivními: beruhen, bestehen, atd. Jejich použitím se sloveso může stát zvratným: sich bedanken, sich benehmen, sich besinnen. Pozor na slovesa, kde je zcela změněn původní význam: beschließen, berichten, bekommen, atp.

emp
často nebývá ani k odlučitelným předponám přiřazováno, neboť zastupuje pouze tři důležitá slovesa: empfangen, empfehlen a empfinden. Tato nepravá přípona vznikla asimilací předpony ent s počáteční hláskou f.

ent
základní význam je od- nebo od něčeho pryč (viz řecké anti a latinské ante). Odvozeniny od sloves: entbinden, enthalten, entsprechen, od podstatných jmen: entdecken, entfärben, entkleiden, od přídavných jmen: entkräften, entlarven, entziffern, entfremden, entmutigen. Ve významu (vzdálit se od něčeho): entfliehen, entkommen, entlaufen.

er
Základní význam je z něčeho směrem ven nebo z něčeho směrem vzhůru. Odvozeniny od sloves: erschließen, erwachsen, erzielen, od podstatných a přídavných jmen: erblinden, erfrischen, erröten. Často je používaný pouze složený tvar: erblassen, erhöhen, ermüden. Slovesa, jejichž význam je zcela změněn: erlösen, erklären, erfüllen.

ge
Dříve se tato předpona mohla klást téměř před všechna slovesa, nyní již pouze v příčestí minulém. U některých sloves došlo k pevnému spojení: gebühren, geschehen, gewinnen. Pokud se používají i slovesa bez předpony, mají odlišný význam: bieten - gebieten, hören - gehören, stehen - gestehen. V některých případech mizí kořenové e: begleiten, begnügen.

ver
Výzanam předpony lze naznačit předložkami před, od, za. Odvozeniny od sloves: verbieten, verhören, versinken, od podstatných jmen: verhungern, verträumen, od přídavných jmen a příslovcí: verhärten, verkürzen, verneinen, verspäten. Možné tu jsou i přímé odvozeniny od podstatných jmen: verkörpern, versanden, verabscheuen, veranstalten, a přídavných jmen: verstummen, vertiefen, verallgemeinern, vervielfältigen, občas dochází k přesunu přídavných jmen do druhého stupně (komparativa): vergröbern, verkleinern, verringern. U některých sloves chybí základní tvar: verdauern, verlieren, vernichten.

zer
Základní význam je oddělit, rozložit. Odvozeniny od sloves: zerfließen, zerstreuen, zertrennen, od podstatných jmen: zerfasern, zersplittern, zertrümmern, méně často od přídavných jmen: zerkleinern.