SPOJKY

1.SOUŘADÍCÍ SPOJKY

1.1.Slučovací: und a; auch také, též, i; desgleichen, gleichfalls, ebenfalls rovněž; außerdem, überdies mimo to; (ja) sogar dokonce, ano, i; geschweige denn natož pak; dann, nachher, hernach pak, potom; weiter, ferner dále; endlich, zuletzt konečně; bald - bald brzy - brzy; teils - teils dílem - dílem; einerseits - einerseits jednak - jednak; sowohl - als auch jak - tak; nicht - nur, sondern - auch nejen - nýbrž i; weder noch ani - ani;
1.2.Vylučovací: oder nebo; sonst, andernfalls jinak; entweder - oder buď - anebo

1.3. Odporovací: aber, allein, jedoch ale, však, avšak; doch přece, však; dennoch leč; indessen, trotzdem přece však; nichtdestoweniger nicméně; dessenugeachtet nehledě k tomu, přes to; vielmehr spíše, naopak; zwar, wohl - aber sice - ale; nicht - sondern ne - nýbrž; dagegen, hingegen naproti tomu

1.4. Důvodové: denn neboť; nämlich totiž; doch vždyť

1.5. Důsledkové: darum, deshalb, deswegen, daher proto; folglich, mithin, somit, demnach, demgemäß, demzufolge proto, pročež, tedy, tudíž, also tedy

2. PODŘADÍCÍ SPOJKY
budou uvedeny v důležité kapitole o souvětí podřadném v rámci větné skladby