STRUČNÝ OBSAH

I) VÝSLOVNOST A PRAVOPIS

NĚMČINA V RÁMCI INDOEVROPSKÝCH JAZYKŮ 2
NĚMECKÝ HLÁSKOVÝ SYSTÉM 3
PŘÍZVUK A SPODOBA 4
PRAVOPIS 5
PSANÍ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN, POŘÁDEK SLOV VE VĚTE 6

II) T V A R O S L O V Í

DRUHY SLOV - SLOVA OHEBNÁ 7
1.část SLOVESNÉ TVARY (KONJUGATION DES VERBES) 8
2.část SLOVESNÉ TVARY (KONJUGATION DES VERBES) 9
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SILNÁ A NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
V PERFEKTU S POMOCNÝM SLOVESEM SEIN 10
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SILNÁ A NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
V PERFEKTU S POMOCNÝM SLOVESEM HABEN 11
SLOVESNÉ PŘEDPONY 13
PODSTATNÁ JMÉNA - ROD 15
SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN 17
PŘÍDAVNÁ JMÉNA 18
ZÁJMENA 20
ČLEN 23
ČÍSLOVKY 25
PŘÍSLOVCE 27
PŘEDLOŽKY 29
SPOJKY 31

III) S K L A D B A

VĚTA JEDNODUCHÁ 32
POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ - ZÁPOR 36
SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ 37
SOUVĚTÍ PODŘADNÉ 38
INFINITIVNÍ VAZBY 40
MODÁLNÍ (ZPŮSOBOVÁ) SLOVESA 42

IV) T V O Ř E N Í S L O V

TVOŘENÍ SLOV PŘEDPONAMI A PŘÍPONAMI 44
SKLÁDÁNÍ SLOV 46