TVOŘENÍ SLOV PŘEDPONAMI A PŘÍPONAMI

1. Stavba slov

tvaroslovná slovotvorná základ slovotvorná tvaroslovná
předpona předpona slova přípona přípona
ver- -wund- -bar
ge- -lauf- -en
un- -kün - -st-ler-isch -e

2. Odvozování slov předponami a příponami

2.1. Podstatná jména rodu mužského odvozená příponami
2.1.1. -er (jména činitelská): Bäcker, Heizer, Fleischer
2.1.2. -er (jména obyvatelská): Wiener, Prager, Engländer
2.1.3. -ling (původce činnosti): Flüchtling, Säugling, Liebling

2.2. Podstatná jména rodu ženského odvozená příponami
2.2.1. -in (odvozená od mužských jmen osob a zvířat): Künstlerin, Schülerin, Wienerin
2.2.2. -ung (jména dějová): Wirkung, Kleidung, Entsprechung
2.2.3. -heit, -keit, -igkeit (vlastnosti a abstrakta): Gleichheit, Vergangenheit, Dankbarkeit, Süßigkeit
2.2.4. -schaft (jména hromadná): Mannschaft, Eigenschaft
2.2.5. -ei (živnost, činnost nebo místo činnosti): Malerei, Weberei, Gießerei, Zauberei, Molkerei, Polizei
2.2.6. -e (vlastnosti, stavy): Größe, Ebene, Bitte, Rede

2.3. Podstatná jména rodu středního odvozená příponami
2.3.1. -tum (abstrakta, občas i jména hromadná): Eigentum, Heldentum, Deutschtum, Altertum
2.3.2. -chen, -lein (zdrobněliny): Mädchen, Köpfchen, Büchlein
2.3.3. Další slovotvorné přípony
-stoff Brennstoff palivo
-ort Wohnort bydliště
-platz Rastplatz odpočívadlo
-stätte Gaststätte hostinec
-stelle Tankstelle čerpací stanice
-einheit Wohnunhgeinheit bytová jednotka
-körper Heizkörper topné těleso
-mittel Heilmittel lék
-zeug Spielzeug hračka
-werk Feuerwerk ohňostroj

2.4. Přídavná jména se vesměs tvoří těmito příponami
2.4.1. -ig (jakost a vlasnost): mutig, zornig, gestrig
2.4.2. -lich (nevýrazná vlastnost): rötlich, säuerlich, grämlich
2.4.3. -isch (příslušnost, původ): bilogisch, englisch
2.4.4. -sam (sklon, schopnost): aufmerksam, furchtsam
2.4.5. -bar (naznačení pasivní možnosti): brauchbar, trinkbar

2.4.6. Další slovotvorné přípony
-ähnlich blattähnlich jako papír (podobnost)
-arm wasserarm chudý na vodu (nedostatek)
-artig traubenartig hroznovitý (druhová podobnost)
-fähig gebrauchsfähig použitelný (schopnost)
-fertig dienstferig úslužný (ochota)
-förmig pilzförmig houbovitý (tvarová podobnost)
-frei staubfrei bezprašný (neobsažnost)
-gemäß termingemäß dle termínu (dohoda)
-haltig alkoholhaltig obsahující alkohol (přítomnost)
-leer gedankenleer bezmyšlenkovitý (nepřítomnost)
-los endlos nekonečný (nepřítomnost)
-mäßig gesetzmäßig dle zákona (vztah)
-reich kinderreich mající mnoho dětí (hojnost)
-voll humorvoll hyřící humorem (přebytek)
-wert beachtenswert pozoruhodný (být hodný)
-würdig vertrauenswürdig důvěryhodný (být hodný)
2.4.7. Slovotvorné přípony u příslovcí
-weise ausnahmsweise vyjímečně (způsob)
další přípony viz uvedený vztah mezi přídavnými jmény a příslovci

2.5. Podstatná jména rodu mužského odvozená předponami
2.5.1. un- (zápor, nepřítomnost): das Unglück, die Unmöglichkeit
2.5.2. ur- (původnost, stáří): der Urgroßvater, der Urwald
2.5.3. erz- (zesílení): der Erzlump (arcilotr), der Erzbischof
2.5.4. miß- (nezdařenost): die Mißgeburt (potrat), der Mißerfolg
2.5.5. ge- (větší výskyt): das Gebirge, das Geflüster (šepot)
Podobně se těmito předponami tvoří i přídavná jména

2.6. Slovesa odvozená předponami
2.6.1. Neodlučitelné předpony
uvedeno v lekci 9 "Slovesné přípony"
2.6.2. Odlučitelné předpony (výběr a původní význam)
aus- ausfallen vypadnout (směr ven)
ein- einlassen vpustit (směr dovnitř)
vor- vortragen přednášet (postavení vpřed)
zu- zulassen připustit (završení děje)
auf- aufstehen vstávat (oddělení)
an- anstoßen narazit (započetí děje)
ab- ablegen odložit (směr pryč)
durch- durchgehen projít (směr skrz)
über- übertragen přenést (překlenutí)
um- umfassen obsáhnout (zahrnutí)
unter- unterliegen podlehnout (neuspění)
miß- mißtrauen nedůvěřovat (chybné činění)
weg- wegfallen odpadnout (směr pryč)
mit- mitnehmen vzít s sebou (uchování)
zurück- zurückdrehen točit zpět (změna směru)
zusammen- zusammenschlagen natlouct (směr dohromady)